Testing Google Custom Search
 
   
 
SET ANNOUNCEMENT
วันที่ เวลา ชื่อหุ้น หัวข้อข่าว
20/2/2020 13.08 PM TKS แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และเปลี่ยนแปลงอำนาจและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
13.07 PM TKS แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563, การจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13.04 PM TKS สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
13.03 PM TKS งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
12.41 PM ICN แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท
08.27 AM ICN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (ฉบับที่ถูกต้อง)
19/2/2020 20.07 PM ICN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
20.07 PM ICN คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 19 ก.พ. 2563
19.56 PM ICN สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
19.55 PM ICN งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
17.22 PM SUSCO คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
17.21 PM SUSCO สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
17.20 PM SUSCO งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
12.50 PM L&E แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่ม Template)
18/2/2020 21.34 PM LDC คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
19.30 PM LDC แจ้งผลการให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการ รวมถึงการส่งคำถาม ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
19.14 PM LDC สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
19.14 PM LDC งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
18.14 PM L&E แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
18.12 PM L&E คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
Current Page : 1/138     
 
Copyright © 2007-2014 Online Asset Co., Ltd.
IR PLUS.IN.TH 466 Ratchadapisek Road, Samsaen-nok, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel : 02 022 6200 Fax : 02 022 6255 E-mail : ir@irplus.in.th
www.irplus.in.th

All Set Announcement
  192.168.41.100
34.226.244.70