Testing Google Custom Search
 
   
 
SET ANNOUNCEMENT
วันที่ เวลา ชื่อหุ้น หัวข้อข่าว
29/06/17 17.03 PM SUSCO การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมของบริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
28/06/17 08.40 AM L&E หุ้นเพิ่มทุนของ L&E เริ่มซื้อขายวันที่ 29 มิถุนายน 2560
08.23 AM HTECH การจัดตั้งบริษัทย่อย
27/06/17 17.06 PM VTE แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
12.51 PM FPI แจ้งการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท ไพร์ซ ออฟ วู้ด กรีน เอนเนอร์จี จำกัด
26/06/17 22.16 PM COM7 การเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด
23/06/17 18.59 PM EA แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหาดกังหัน 3 ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
18.11 PM J มติคณะกรรมการเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
17.44 PM 2S หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
20/06/17 13.17 PM DCORP แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
19/06/17 20.44 PM DCORP ชี้แจงความคืบหน้าการเข้าลงทุนในโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ เพื่อการทำธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ตของ บริษัท บลู ฟีนิกซ์ ดิจิตัล จำกัด
17.08 PM L&E แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ครั้งสุดท้าย (แก้ไข1)
12.35 PM BWG แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
08.45 AM RICHY หุ้นเพิ่มทุนของ RICHY เริ่มซื้อขายวันที่ 20 มิถุนายน 2560
08.20 AM FPI แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวม 2 โครงการ (บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำกัด และ บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (เพิ่มเติม)
16/06/17 18.53 PM L&E แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ครั้งสุดท้าย
09.00 AM FPI แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวม 2 โครงการ (บริษัท เซฟ ไบโอแม็ส จำกัด และ บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
15/06/17 18.32 PM JMT แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 8 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8 (JMT-W1)
12.47 PM ASIAN แจ้งเปลีั่ยนแปลงข้อบังคับ ข้อ 60 ดวงตราของบริษัท
07.37 AM 2S ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : 2S-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 2560
Current Page : 1/152     
 
Copyright © 2007-2014 Online Asset Co., Ltd.
IR PLUS.IN.TH 466 Ratchadapisek Road, Samsaen-nok, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel : 02 022 6200 Fax : 02 022 6255 E-mail : ir@irplus.in.th
www.irplus.in.th

All Set Announcement
  192.168.241.10
54.81.83.207