Testing Google Custom Search
 
   
 
SET ANNOUNCEMENT
วันที่ เวลา ชื่อหุ้น หัวข้อข่าว
19/4/2019 17.15 PM THANA เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท
18/4/2019 18.20 PM BIZ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
18.19 PM BIZ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
17.10 PM SUSCO รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 18 เมษายน 2562
17.07 PM COM7 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์บริษัท
17/4/2019 19.20 PM J แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข)
18.45 PM JMART แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
18.43 PM JMT แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
18.41 PM J การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1
18.40 PM J แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
17.18 PM EA แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโครงการหนุมาน 10 ขนาดกำลังการผลิตรวม 80 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
17.05 PM SUSCO รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 17 เมษายน 2562
13.05 PM SUTHA การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซด์
12/4/2019 08.32 AM OCEAN การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11/4/2019 17.07 PM SUSCO รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 11 เมษายน 2562
08.12 AM TPLAS มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
10/4/2019 17.11 PM SUSCO รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 10 เมษายน 2562
08.35 AM META วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ META-W2
9/4/2019 17.06 PM SUSCO รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 9 เมษายน 2562
09.05 AM XO การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ XO-W1
Current Page : 1/140     
 
Copyright © 2007-2014 Online Asset Co., Ltd.
IR PLUS.IN.TH 466 Ratchadapisek Road, Samsaen-nok, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel : 02 022 6200 Fax : 02 022 6255 E-mail : ir@irplus.in.th
www.irplus.in.th

All Set Announcement
  192.168.41.100
3.88.161.108