WE ARE IR PLUS

Let’s Work Together

Image Alt
ABOUT IR PLUS

ABOUT US

ABOUT IR PLUS

More Than 10 Years Of Service.

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่ให้บริการงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 100 บริษัท ด้วยบริการแบบ One Stop Service ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนประสบความสำเร็จในงานนักลงทุนสัมพันธ์

IR MISSION

IRPLUS เป็นผู้ให้บริการนักลงทุนสัมพันธ์อย่างครบวงจร ทั้งด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ ด้านการตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านเว็บไซต์ แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านธุรกิจอย่างเหมาะสม ต่อเนื่องและยั่งยืน