THANASIRI

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขายประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และบ้านเดี่ยวโดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล ย่านจังหวัดนนทบุรี รวมถึงจังหวัดในภูมิภาคที่มีแนวโน้มมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น โซนภาคใต้และภาคอีสาน ภายใต้แบรนด์ "ธนาซิโอ" "ธนาวิลเลจ" "ธนาฮาบิแทต" “ธนาคลัสเตอร์” “ธนาเรสซิเดนท์” และ “สิริ วิลเลจ” สำหรับโครงการในส่วนภูมิภาค โดยแต่ละแบรนด์จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้อย่างครอบคลุม

มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างครอบครัวในสังคม ที่ร่มรื่นและอบอุ่นให้แก่ลูกค้าในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ “ธนาสิริ”

เพราะความสุข เริ่มต้นที่... ความพอดี เราจึงสร้างบ้านบนพื้นฐานความพอดี

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีรากฐานในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 30 ปี จากรุ่นสู่รุ่นบนปณิธานเดียวกัน คือ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างครอบครัวลูกบ้านให้มีความสุขกายในสังคมที่ร่มรื่น และอบอุ่น ทุกช่วงจังหวะของชีวิต ...

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีฉบับนี้้นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลนโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง ข้อมูลหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ


ดาวน์โหลดฉบับล่าสุด รายงานประจำปีทั้งหมด

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเผยแพร่ของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต่อผู้ลงทุน เพื่อที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบ