WE ARE IR PLUS

Let’s Work Together

Image Alt
SERVICE

IPO SERIVCE

IPO SERIVCE

IR PLUS
IPO SERVICE

บริการนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เน้นบริการด้านงานประชาสัมพันธ์ และการประสานงานกิจกรรมต่างๆ ให้กับบริษัทที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลถูกต้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเสนอข้อมูลไปยังนักลงทุน เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างดีเยี่ยม

ด้วยประสบการณ์ บริการนักลงทุนสัมพันธ์ ในด้านการทำประชาสัมพันธ์ด้านตลาดทุนโดยเฉพาะ กว่า 20 ปี เราเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถเป็น ที่ปรึกษานักลงทุนสัมพันธ์ และผู้สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ของบริษัทสู่สังคมการลงทุน ได้อย่างครบถ้วน และน่าเชื่อถือ