WE ARE IR PLUS

Let’s Work Together

Image Alt
SERVICE

IR CONSULTANT

IR CONSULTANT

IR PLUS
CONSULTANT

บริการนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เพิ่มความแข็งแรงงานนักลงทุนสัมพันธ์ พัฒนาส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน แสดงถึงความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจ และที่สำคัญ เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

Investor Relations Consultant

งานที่ปรึกษางานนักลงทุนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

01

ร่วมกำหนดกลยุทธ์งานนักลงทุนสัมพันธ์ – ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมาย วางแผน และร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

Risk Management Consultation

งานที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง

02

โดยจะศึกษาข้อมูลบริษัท ให้คำแนะนำในการปรับปรุง หรือจัดทำ นโยบาย กฎบัตร และคู่มือต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้ง จัดอบรมหลักการการบริหารความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท

Corporate Governance Consultation

งานที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการ

03

โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุง หรือจัดทำนโยบาย กฎบัตร และคู่มือต่าง ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง หลักกำกับดูแลกิจการสากลและให้คำแนะนำในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จัดทำกิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานต่างๆ ของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์