Welcome to Investor Relations

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน เป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจผลิตอาหารจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วโลกมานานกว่า 40 ปี เริ่มจากการเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ประกอบกิจการค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลให้กับภัตตาคารและห้องเย็นต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 บริษัทฯ ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการขยายกิจการและพัฒนาบริษัท จนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET : Stock Exchange of Thailand) ในปี พ.ศ. 2537

อ่านต่อ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ของ ASIAN

ข้อมูลเปิดเผยในราคาหุ้นที่สำคัญของบริษัท และปริมาณข้อมูลซื้อ - ขาย และการเปลี่ยนแปลงราคา หุ้นราคาล่าสุดของ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : ASIAN
อุตสาหกรรม : เกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร
ตลาด : SET
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ประจำไตรมาส 3/2564

สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

หนี้สินรวม

(ล้านบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)

ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน และข้อมูล งบการเงินต่างๆ ของ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

7,104 ล้านบาท

รายได้รวม

779 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

7,264 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

3,781 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลประจำไตรมาส/ UPDATE : Q3/2564

ROA 16.59 (%)
ROE 28.01 (%)
อัตรากำไรสุทธิ 10.97 (%)

ณ วันที่ : 30 กันยายน 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นการ สรรหาวาระการประชุม และเอกสารแจ้งอื่นๆ ของ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมถัดไป

12/11/21 9.15 - 10.00

กิจกรรม : บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2564

สถานที่ : รับชมผ่านช่องทางออนไลน์

ชุดข้อมูลสำหรับนักลงทุน

นี้คือส่วนของการรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน เพื่อให้ท่านสามารถจัดหาเอกสารที่ต้องการศึกษาได้โดยง่ายและ สะดวก
โดยนักลงทุนสามารถเลือกดูหรือดาวน์โหลดเอกสารง่ายๆที่คุณต้องการเพียงคลิกที่ดาวน์โหลดหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีฉบับนี้เป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯ

บทวิเคราะห์

การวิเคราะห์รายได้จากการลงทุน ค่าใช้จ่าย และสัดส่วนของผู้ลงทุน ที่มีผลกระทบต่อ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ฟอร์ม 56-1

รายงานทั้งหมดข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทที่เป็นประโยชน์ สำหรับนักลงทุน บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเพื่อชี้แจงรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนของ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี เสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการติดต่อกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หากท่านมีข้อสงสัย